جهت دریافت هرگونه اطلاعات مربوط به فعالیت گروه و برنامه های انجام شده، همچنین جهت هماهنگی های فنی پیرامون سفرها میتوانید با تلفن همراه سرپرست گروه، آقای حمید بریری به شماره ٠٩١٢٣٤٩٦٩١٧ تماس بگیرید.

Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)